:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือ
นางเพ็รชอรุณ ดวงพิมพ์
ครู (คศ.1)
นางรุ่งเรือง ละน้อย
ครู (คศ.1)
-ว่าง-
ครู (คศ.2)
นางสาวรัชนี คุณทุม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิราวรรณ ประเสริฐพงศ์
คนงาน