:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

กองคลัง
นางสาวกรวรรณ จุ้มอังวะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
นางสาวภัคสกุล ข้อสกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางภาวดี พริ้วไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางเดือนเพ็ญ ชาตรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวณัจชดาภรณ์ กลิ่นหอม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางพาณิชย์ ทุยบึงฉิม
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวลภัสรดา เขียวสี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาววัชราภรณ์ จันทะบาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวจุทารัตน์ พิมเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวดวงพร พิมเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางคชาภรณ์ วิณะรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนุสรา ฝ่ายดำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนภัสนันท์ วงวันศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายวัชรา โคตรพงษ์สาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเสาวภา เหลากัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกำจร ยุทธศิลปะเสวี
พนักงานขับรถยนต์
นางรมณีย์ ศิลากุล
คนงาน