ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
3,533
เดือนที่แล้ว
3,887
ปีนี้
19,649
ปีที่แล้ว
26,395
ทั้งหมด
46,044
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226

ลำดับรายการวันที่
1การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร1 มี.ค. 2564
2การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ1 มี.ค. 2564
3การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 มี.ค. 2564
4การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล1 มี.ค. 2564
5การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร1 มี.ค. 2564
6การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ1 มี.ค. 2564
7การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 มี.ค. 2564
8การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล1 มี.ค. 2564
9การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 มี.ค. 2564
10การขอเลขที่บ้าน1 มี.ค. 2564
11การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 211 มี.ค. 2564
12การแจ้งขุดดิน1 มี.ค. 2564
13การแจ้งถมดิน1 มี.ค. 2564
14การรับชำระภาษีป้าย1 มี.ค. 2564
15การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่1 มี.ค. 2564
16การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1 มี.ค. 2564
17การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 มี.ค. 2564
18การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ1 มี.ค. 2564
19การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 มี.ค. 2564

1