ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุดระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
583
เดือนที่แล้ว
1,688
ปีนี้
3,178
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,178
ไอพี ของคุณ
3.238.173.209

ลำดับรายการวันที่
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐25 มี.ค. 2564
2พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.254025 มี.ค. 2564
3พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253725 มี.ค. 2564
4พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.254225 มี.ค. 2564
5พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร-พ.ศ.252825 มี.ค. 2564
6พระราชบัญญัติเทศบาลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒25 มี.ค. 2564
7พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.255225 มี.ค. 2564
8พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิด 2539-125 มี.ค. 2564
9พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒25 มี.ค. 2564
10พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 254525 มี.ค. 2564
11พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 253925 มี.ค. 2564
12พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 254625 มี.ค. 2564

1