ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
3,292
เดือนที่แล้ว
3,766
ปีนี้
22,492
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
22,492
ไอพี ของคุณ
52.90.49.108

ลำดับรายการวันที่
1พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 254625 มี.ค. 2564
2พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 253925 มี.ค. 2564
3พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 254525 มี.ค. 2564
4พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒25 มี.ค. 2564
5พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิด 2539-125 มี.ค. 2564
6พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.255225 มี.ค. 2564
7พระราชบัญญัติเทศบาลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒25 มี.ค. 2564
8พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร-พ.ศ.252825 มี.ค. 2564
9พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.254225 มี.ค. 2564
10พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253725 มี.ค. 2564
11พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.254025 มี.ค. 2564
12รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐25 มี.ค. 2564

1