ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุดระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
583
เดือนที่แล้ว
1,688
ปีนี้
3,178
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,178
ไอพี ของคุณ
3.238.173.209

ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 มี.ค. 2564
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ1 มี.ค. 2564
3การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 มี.ค. 2564
4การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1 มี.ค. 2564
5การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่1 มี.ค. 2564
6การรับชำระภาษีป้าย1 มี.ค. 2564
7การแจ้งถมดิน1 มี.ค. 2564
8การแจ้งขุดดิน1 มี.ค. 2564
9การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 211 มี.ค. 2564
10การขอเลขที่บ้าน1 มี.ค. 2564
11การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 มี.ค. 2564
12การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล1 มี.ค. 2564
13การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 มี.ค. 2564
14การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ1 มี.ค. 2564
15การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร1 มี.ค. 2564
16การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล1 มี.ค. 2564
17การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 มี.ค. 2564
18การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ1 มี.ค. 2564
19การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร1 มี.ค. 2564

1