ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 043-915088 โทรสาร : 043-915039

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/02/2564
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
3,292
เดือนที่แล้ว
3,766
ปีนี้
22,492
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
22,492
ไอพี ของคุณ
52.90.49.108

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ นายทวีชาติ ติตะปัญ ประธานสภาเทศบาลตำบลพระลับ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาญััตติ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระลับ โดยมีนายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ฯ เข้าร่วมประชุม ฯ
ก่อนเริ่มการชุมประธานสภาเทศบาลตำบลพระลับ ได้อ่านประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง รายนายวิชิต โมลีย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ เขตเลือกตั้งที่ 2 ต่อมานายวิชิต โมลีย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้กล่าวคำปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ (ตามมาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) พร้อมทั้งได้แนะนำที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพระลับคนใหม่ ได้แก่นายจักรพันธ์ นาทันริ และหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายวิลาศ สีละพันธ์ ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลพระลับ และนางสาวกรวรรณ จุ้มอังวะ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ให้ที่ประชุม ฯ ได้รับทราบ
สำหรับการพิจารณาญััตติของผู้บริหาร เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระลับ ในครั้งนี้

 
24 พฤศจิกายน 2564