:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

 

ประวัติความเป็นมา

 
เทศบาลตำบลพระลับยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระลับ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 

ประวัติความเป็นมา

     หมู่บ้านในเขตตำบลพระลับ  เมื่อก่อนปี  พ.ศ.  2511  มีอยู่   23  หมู่บ้าน    คือ   บ้านพระลับ  บ้านโนนทัน   บ้านบะขาม  บ้านหนองใหญ่  บ้านหนองไฮ  บ้านหนองผือ  บ้านหนองแสง  บ้านโคกน้อย  บ้านแอวมอง  (เลิงเปือย)  บ้านสงเปือย  บ้านฮ่องเดื่อ  บ้านดอนดู่  บ้านบึงฉิม    บ้านบึงเนียม  บ้านบึงสวาง  บ้านบึงใคร่นุ่น  บ้านคุยโพธิ์  และ  บ้านปากเปือย
     ปี พ.ศ .2511  เทศบาลเมืองขอนแก่น  ได้ขยายเขตเทศบาล  รวมหมู่บ้านพระลับ  โนนทัน  บะขาม  และ หนองใหญ่  เข้าไปอยู่ใน  เขตการปกครองของเทศบาลเมืองขอนแก่น
     ปี  พ.ศ. 2528 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเขตตำบลใดที่มีจำนวนหมู่บ้านเกิน 17 หมู่บ้าน ให้ ทำการแบ่งแยกเขตการปกครอง ออกเป็นอีกตำบลได้  นายเพช็ร  วงษ์เสนา  ซึ่งเป็นกำนันขณะนั้น  ได้ประชุมหารือทุกหมู่บ้าน  และได้ตกลงแบ่งหมู่บ้าน  9  หมู่บ้านคือ  บ้านบึงเนียม  บ้านบึงฉิม  บ้านบึงสวาง  บ้านบึงใคร่นุ่น  บ้านสงเปือย  บ้านฮ่องเดื่อ   บ้านดอนดู่  บ้านคุยโพธิ์  บ้านปากเปือย  ขออนุญาตตั้งเขตการปกครองใหม่  เป็น  ตำบลบึงเนียม