:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: การประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)

22 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ มอบหมายให้ นางสุจิตรา อุทธา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายอดิศักดิ์ มาหินกอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข, นางสุพัตรา ติวเฮือง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ซึ่งเทศบาลตำบลพระลับสมัครเข้าร่วมการประเมินในประเด็นงานที่ 9.1 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น รหัสการรับรอง EHA : 9001 ผลการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเทศบาลตำบลพระลับ ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง คะแนนรวม ร้อยละ 88.5

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร