:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e – Document)” ให้แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น

15 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15  มีนาคม  2566 นายพงศ์ธร  พิศาพิทักษ์กุล  นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ  มอบหมายให้นางสุชีรา  ดรที  หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยนางมยุรี  ใจกว้าง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e – Document)” ให้แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น ร่วมกับ นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายในเรื่อง “ ความสำคัญของการเป็นรัฐบ่าลดิจิทัลกับบทบาทของคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการใช้ระบบ  e – Document แก่หน่วยงานราชการ “ โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประธานคณะทำงานเพื่อให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการใชระบบ e – Document แก่หน่วยงานราชการ  การบรรยาย “บทบาทของสำนักงาน ป.ย.ป. และแนวทางการขับเคลื่อนการชะระบบ e – Document ให้แก่หน่วยงานราชการ  โดย ดร.ศุภฤกษ์  ภู่พงษ์ศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ Digital technology smart city เพื่อยกระดับชุมชนเข้าสู่ Thailand 4.0 ” โดย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และในโอกาสนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ (NT) ได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อน Digital Transformation ให้กับหน่วยงานท้องถิ่นด้วย  ณ อาคารกลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้า  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อาคาร 4 ชั้น 6 จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร