:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566  นายพงศ์ธร  พิศาพิทักษ์กุล  นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลตำบลพระลับ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจัดการฝึกอบรมออกเป็น 3 หัวข้อ  ในหัวข้อที่ 1 หัวข้อมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และวินัยของข้าราชการพนักงานเทศบาล โดยนายนพดล  เพียเอีย ท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น  หัวข้อที่ 2 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานการดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 โดยนายพิทยา  หาดชุม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เทศบาลนครขอนแก่น  และหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติและทดสอบการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างแบบคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยนายก้องภพ  ปัญนะทุภา  จากบริษัท บิ๊กบีโซลูชั่น จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในแต่ละหัวขอ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร